ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
15.05.2017 г.

 

 

 

Дата на публикация: 15.05.2017 г.

На 19.05.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване на производствения капацитет в ДУНАВ ПРЕС АД“.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на:

Автоматична листова щанц машина - 1 брой и Сгъвачно-лепачна машина - 1 брой.

Оборудването е закупено със средства по схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията след провеждане на тръжна процедура е 1 935 880.54 лв., от които 999 688.71 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от които 849 735.40 лв. от ЕС и 149 953.31 лв. от държавния бюджет) и 936 191.83 лв. собствено съфинансиране.


------------------------------------------------------  www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0197-С01 Подобряване на производствения капацитет в ДУНАВ ПРЕС АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДУНАВ ПРЕС АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО