док. №0153


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Настоящият документ определя изискванията към компютърните файлове, приемани за предпечатна обработка в „Дунав прес” АД. Изискванията не се отнасят за файлове, предназначени за включване в различни видове екранна графика и екранни презентации. Тези изисквания представляват част от фирмената Система за управление на качеството, могат да се ползват само във вида, в който са представени тук и са интелектуална собственост на "Дунав прес" АД.

1. ВЕРСИИ.

За експониране се приемат файлове в следните версии:

Платформа IBM-PC

– Adobe® Illustrator® – до версия CS5 вкл., форматиAI, EPS;

– Adobe® Photoshop® – версии до CS5, формати: PSD, TIFF, EPS;

– Adobe® InDesign® – версии до Creative Cloud вкл.;

– CorelDRAW!ТМ – версии до 15 вкл.;

– QuarkXPressТМ– версии до 4.1 вкл;

– Adobe®PDFТМ– версии до 1.5 вкл.

– PostScript®(EPSи PS/PRN) – Levels1, 2, 3 – в зависимост от устройството, на което ще се извърши експонацията.

Платформа MACINTOSH

– Adobe® Illustrator® – до версия Creative Cloud   вкл., формати AI, EPS;

– Adobe® Photoshop® – версии до Creative Cloud вкл., формати: PSD, TIFF, EPS;

– AdobePDF версии до 1.5 вкл.

– PostScript® (EPS иPS/PRN) – Levels 1, 2, 3;

2. ПРЕНАСЯНЕ НА ИФОРМАЦИЯ.

За пренасяне на информацията могат да се ползват различни информационни носители или средствата на Интернет.

Носители

– преносими твърди дискове с USB-интерфейс, записани на компютри клас IBM PC/AT;

– компактдискове (CD-R/RW, DVD±R/RW);

– флаш памети с USB-интерфейс;

Особености:

– Необходимо е всички носители да бъдат съпровождани от опис със съдържанието им, както и специфични особености на файловете, ако има такива.

– Когато е необходимо, информацията може да бъде компресирана за платформи PC–със ZIP, ARJ или RAR, а за платформи Macintosh– с StuffIt или ZIP. Ако възложителят желае да ползва друга компресираща програма, заедно с дисковия носител той трябва да донесе и тази програма;

– За прехвърлянето по електронна поща трябва да се спазват следните изисквания:

  • размерът на едно изпратено писмо не може да е по-голям от 3 МВ;
  • изпращаните файлове е удачно предварително да бъдат компресирани с някоя от гореизброените програми и след това –прикачени към писмото;
  • при изпращане на файлове и особено на шрифтове, генерирани на Macintosh платформа, е задължително те да бъдат обединени и компресирани в архив от тип HQX.

– при трансфер на данни, надвишаващи 3 МВ, е желателно да се използва разработената от Дунав прес секция за трансфер на файлове. При нужда се предоставя потребителско име и парола за достъп до тази уеб базирана система, при която не е необходимо да се използва никакъв допълнителен софтуер. За уточняване на подробностите по прехвърлянето се обърнете към р-л ЦПП и КП Росен Козлев - тел.: (082) 880-252, e-mail: prepress@dunavpress.com.

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Преди изпращане на информация за печат е желателна консултация с технолог за уточняване на всички необходимите размери, служебни полета, монтажи, особености и специфики по оформането на файловете!

Ако файлът на клиента използва изображения и обекти, генерирани от друга програма (независимо дали те са вградени в документа или са външно свързани с него) изображенията трябва да се предоставят заедно с файла. Ако клиентът прилага DCS EPS файлове, те трябва да са записани с ASCII кодировка!

Клиентът трябва да носи всички използвани във файловете шрифтове, освен ако текстовете не са обърнати в криви. Препоръчително е да се използват само PostScript шрифтове. Ако са използвани системните шрифтове на Windows и TrueType шрифтове, то изпълнителят не поема гаранции за точното възпроизвеждане на оригиналите!

Необходимо е всеки предаден за работа файл да бъде придружен с актуални разпечатки на страниците! При липса - такива се правят в Дунав прес АД за сметка на клиента, с цел максимално спазване изискванията за качество.

Всички цветове от система Pantone® и тези, които са SPOT-цветове, ще бъдат цветоотделени на отделни форми за печат. Ако във файла има цветове, дефинирани в системите RGB, HSB и Lab, ще бъдат приложени стандартните методи и настройки на "Дунав прес" АД за конверсия и експониране при цветоотделяне.

Параметрите за припокриване (Overprint) и застъпване (Trapping) на цветовете трябва да са зададени за всеки отделен обект в документите!

Ако при генерирането на файловете са използвани допълнителни модули (Plug-ins или други), те трябва да се представят заедно с работния файл!

Желателно е всички готови за експонация файлове да бъдат генерирани с точните драйвери на устройствата, на които ще се извърши експонацията. За предоставянето им може да се обръщате на e-mail: prepress@dunavpress.com.

При подготовка на файлове за издания е необходимо всяка страница да бъде на отделен PS/ PDF файл. При невъзможност се допуска повече от една страници да бъдат в един файл само ако те са с еднаква цветност!