Сертификати

Доказателство за качеството на продукцията са притежаваните от нас сертификати.

"Дунав прес" АД притежава сертификат за изградена система по качество ISO 9001:2015, който удостоверява, че компанията е доказала своята способност да доставя продукти с постоянство в качеството, които отговарят на клиентските и законовите изисквания.

През 2008г. "Дунав прес" АД беше сертифицирана съгласно Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG), Берлин , Германия. Тази успешна сертификация дава възможност на компанията да произвежда етикети с DPG-лого за бутилки за еднократна употреба за немския пазар.

Печатницата е лицензирана от Министерството на финансите за печат на ценни книжа.

"Дунав прес" АД гр. Русе стана третият в България притежател на Удостоверение за зелена енергия, доказващо, че 100% от електроенергията, доставяна на компанията, е произведена от възобновяеми източници. Сертификатът е обновен за втора поредна година, което е потвърждение за пълната ни ангажираност към разумното управление на природните ресурси на нашата планета.
Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър.

"Дунав прес" АД премина през юли 2017 година одит по Стандарт FSC-STD-40-004, а сертификатът на "Дунав прес" АД е регистриран под номер BV-COC-136478.Продуктите на нашата Компания могат да бъдат идентифицирани по лицензния код FSC-C136478, който ще откриете върху съпроводителните документи на доставките. Той е валиден до юли 2022 година и винаги може да бъде потвърден на официалния сайт на организацията https://info.fsc.org.

Компанията е сертифицирана по ISO 14001:2015. В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата.
ISO 14001 определя изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да разработи и внедри политика и общи цели, вземайки предвид законовите изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява, както и информацията за значимите аспекти на околната среда. Той се прилага за аспекти на околната среда, които организацията определя, че може да контролира, и за аспекти на околната среда, върху които тя може да влияе.

 Политика по околна среда

 Политика по качеството

 Декларация FSC

 Доставчици FSC