ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ДУНАВ ПРЕС" АД - РУСЕ, БЪЛГАРИЯ


I. ПРЕАМБЮЛ

Чл. 1. "Дунав прес" АД, изхождайки от обстоятелствата, че:
- в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ изработва и доставя полиграфическа продукция, условията за която се договарят на принципа на равнопоставеност и добросъвестност с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
- с оглед спецификата на продукта, предмет на договора, се договарят едни и същи условия за начина на приемане на поръчката, начина на експедицията и начина на уреждане спорните въпроси между страните,
- както и предвид обстоятелството, че "Дунав прес" АД като коректен партньор води единна ценова политика независимо от клиента и определя цена на полиграфическата си продукция на принципа на взаимно зачитане икономическите интереси и на партньора си по всяка отделна поръчка,
ИЗРАБОТВА и РЕАЛИЗИРА продукцията си по силата на Договор за еднократна поръчка или заявка спецификация, при което за неуредените в тях клаузи се прилагат настоящите Общи условия.
Чл. 2. Настоящите Общи условия са отпечатани на втората страница на договорите за еднократна поръчка, на заявки-спецификации и представляват неразделна част към тях.
Чл. 3. Общите условия са обявени и в интернет страницата на "Дунав прес" АД - http://www.dunavpress.com, и се считат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако той не възрази незабавно при подписването на договора за еднократна поръчка или заявка-спецификация.

II. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 4. Приемането на всяка конкретна поръчка се извършва при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е подписал договор за еднократна поръчка или заявка-спецификация чрез представляващия го или от упълномощено от него лице.
Чл. 5. Тъй като всяка отделна поръчка е предмет на конкретизиране чрез договор за изработка или заявка, настоящите Общи условия не пораждат задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не специфицира вида и количествата на полиграфическата продукция и не потвърди оферираната цена, за която следва да се счита сключен договорът.
Чл. 6. Поръчката се счита приета, при условие че:
А) е постигнато съгласие чрез подписване на договор за изработка относно количества, вид и срок на изработка на отделните видове полиграфически изделия;
Б) 24 часа след излъчване по факс или на електронен адрес ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възрази на оферираната му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за отделна бройка и за цялото договорено, чрез договора за изработка, количество полиграфическа продукция;
В) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е представил необходимите изходни материали във вид, позволяващ да се извърши предпечатната подготовка за всеки отделен вид полиграфическа продукция, и е съгласувал писмено с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички параметри и изисквания относно качествата на крайния продукт.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже изпълнението на договора, когато:
– предоставените му материали са неподходящи за изпълнение на поръчката и след писмено уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, той не извърши корекции или не предостави нови материали;
– даденият му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект, по който следва да бъде изпълнена поръчката, независимо в кой етап от изпълнението на договора му е предоставен, не може да бъде изпълнен поради техническа невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което той уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднага, в момента на установяването.

III. ЦЕНИ

Чл. 8. Цената на продукцията, предназначена за реализация на българския пазар, се определя в левове, а за външния – във валута, договорена с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, франко склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 9. Цената на всеки отделен вид полиграфическа продукция се счита договорена до размера на оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез договора, респективно заявката, или при условията на член 6 Б от настоящите Общи условия.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени едностранно договорената цена, в случай че към момента на изпълнението е настъпила промяна в цените на полиграфическите материали от производителя им, надвишаваща повече от 10 % цената, калкулирана в стойността на оферираната цена. Но и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната и поръчката се изработва, ако последният не оспори изрично цената в 24-часов срок от уведомлението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. В оферираната цена не се включват таксите, свързани с оформлението на митнически документи, митнически такси и навла, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има седалище извън територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и съответните такси и разноски, свързани с натоварването на продукцията.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща всички допълнително направени разноски по експедицията на готовата продукция, които не са включени в оферираната цена.

IV. ЕКСПЕДИЦИЯ

Чл. 13. Експедицията на готовата продукция се извършва до посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ склад, в тридневен срок от уведомлението, със собствен или нает от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ транспорт, освен ако в договора за изработка, респективно в заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е заявил изрично, че транспортира със свои превозни средства.
Чл. 14. В случай че експедицията се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той отговаря за оформлението на всички видове изискуеми документи, съгласно международните съглашения за превоз на товари по шосе (Конвенция СМR), ТИР-карнети и носи отговорност за идентичност на товара, посочен в транспортните документи, и действително натоварен в съответното возило.
Чл. 15. Собствеността върху стоката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на натоварването й на превозното средство, с което ще бъде транспортирана.
Чл. 16. Страните се договарят, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава безусловно и неотменно, в случай че има някои възражения относно количества и качество, да оформя документите на водача на автомобила, извършващ превоза, без право на задържане както на возилото, така и на документите, осигуряващи безпрепятствено преминаването през всички митнически пунктове до завръщането му на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез длъжностно лице – получател на стоката, наруши предходната клауза и задържи автомобила или придружаващите го документи, носи пълна имуществена отговорност пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и го обезщетява за действително претърпените вреди и пропуснатите ползи, като спорът в този случай се решава от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, решението на който е задължително за страните.
Чл. 18. За експедираната продукция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, в която се посочва количеството, вида и цената в съответния вид валута, в която е договорено плащането.

Чл. 19. С оглед предпазване на продукцията на "Дунав прес" АД от повреди и за запазване на нейните функционални качества, след нейното приемане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да я съхранява в оптимален микроклимат както следва:
- хартиени етикети: 18 - 22ºС и влажност 40 - 60 %
- етикети от фолио: 15 - 25ºС и влажност до 50 %
- картонени изделия: 15 - 25ºС и влажност 40 - 60 %
- листовки и издателска продукция: 18 - 22ºС и влажност 40 - 60 %.

V. ПЛАЩАНЕ

Чл. 19. Плащането на изработената продукция или продадените полиграфически материали се извършва в български лева или в договорената валута, когато страните по договора за изработка, приели настоящите Общи условия, са регистрирани по Българския търговски закон, и в договорена в договора за изработка (заявка) валута, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има седалище извън територията на България.
Чл. 20. Ако не е изрично договорено друго, плащането на възложената поръчка се извършва авансово в брой в касата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по банков път, когато цената на поръчката е до15 000 лева.
Чл. 21. В случай че цената на възложената поръчка надвишава 15 000 лева, плащането се извършва задължително по банков път с платежно нареждане, като плащането се счита извършено на датата, на която наредената сума е постъпила по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащането на изработената му полиграфическа продукция:
– при договорено отложено плащане – най-късно в последния работен ден към датата, на която изтича договореният срок;
– във всички останали случаи – най-късно 14 дни от датата на получаване на фактурата.
Чл. 23. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпадне в забава за плащане повече от три календарни дни за което и да е дължимо еднократно плащане, нова поръчка се изпълнява само при авансово плащане на дължимата цена.
Чл. 24. При което и да е забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прехвърли вземането си за събиране от трета страна.
Чл. 25. Когато плащането се извършва след настъпилия падеж, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от договорената цена за всеки ден просрочие.
Чл. 26. Извън посочените вече условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да поиска обезщетение за всяка вреда, която е в причинна връзка със закъснялото плащане.
Чл. 27. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже изпълнението на вече възложена поръчка, той дължи еднократна неустойка в размер на 10% от стойността й, както и действително направените разходи, в случай че е започнало изпълнението на поръчката.
Чл. 28. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща вече експедирани полиграфически изделия или полиграфически материали, или че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има съмнения относно финансовата стабилност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да спре по-нататъшното изпълнение на поръчката. Но и в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорност да заплати и действително направените разходи, в случай че е започнало изпълнението на поръчката.

VI. ПРЕТЕНЦИИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 29. Всяка от страните може да предяви претенция по отношение на другата, когато същата с поведението си прояви липса на коректност и добросъвестност.
Чл. 30. Претенции по отношение количествата на експедираната продукция или полиграфически материали се предявяват в момента на предаването й, като се състави протокол в присъствие на водача на автомобила, ако той е собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколът има обвързваща сила за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако е подписан от трета – незаинтересувана страна, оправомощена с контролни функции по националното законодателство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и при условие че проверката е извършена в присъствието на водача на автомобила.
Чл. 31. Претенции за скрити недостатъци могат да бъдат уважени при условие че:
– рекламацията е отправена в тридневен срок от откриване на недостатъка, но не по-късно от три месеца от получаването на полиграфическата продукция;
– е налице отпечатък, надлежно одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изработка на полиграфическа продукция, при рекламации относно разнотоние.
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ губи правото си да рекламира за качество, в случай че чрез договора за изработка на полиграфическа продукция или по друг начин е отказал да одобри отпечатък, изработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, когато продукцията е изработена с изходни материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и в случай че материалите са изцяло негова доставка.
Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да рекламира качеството на продадените полиграфически материали, които отговарят на издадения от производителя им сертификат или спецификация.
Чл. 35. С подписването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира:

– че в предадените от него готови за експониране файлове той е включил всички без изключение елементи, при това – с исканите от него размери, позиции и цветове;
– че поема ангажимент да потвърди с подпис, факс или писмо съгласието си за използване в поръчката на предадени от него и изработени за него проекти, файлове и инструменти.
Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изходните материали, въз основа на които се изработва поръчката, са интелектуална собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да не ги ползва за друг клиент, дори когато има идентичност на поръчката по вид полиграфическа продукция. Но с оглед защита на интересите си и в случай че се касае за еднократна поръчка, както и в случай на прекратяване на договора, когато с едни изходни материали се изпълняват няколко отделни поръчки, той си запазва правото да ги задържи като доказателство за шест месеца, през които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би предявил претенция съобразно настоящите Общи условия.
Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва изходните материали, послужили за изработка на поръчката, в шестмесечен срок от предаването на готовата продукция, а компютърната информация по поръчките – в едномесечен срок от предаване на готовата продукция. След изтичане на този срок те подлежат на унищожаване. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае тяхното запазване извън упоменатите срокове, е длъжен да заяви това изрично писмено и да покрие всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за този процес. Изходните материали, предадени във вид на отпечатъци върху хартия, паус или фолио, се приемат само за еднократна употреба.
Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неуредени авторски права от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с трети лица.
Чл. 39. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, българско физическо или юридическо лице, в търговската си регистрация има вписана като предмет издателска дейност, се задължава да депозира във фондовете на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ задължителни екземпляри от отпечатаните заглавия в изпълнение изискванията на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения.
Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност, когато неизпълнението на възложената работа се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина (форсмажорни обстоятелства). Наличието на форсмажорни обстоятелства като понятие се подчинява на българското законодателство и българската съдебна практика досежно освобождаването при наличието на такива обстоятелства.
Чл. 41. Допълнително писмено договорени между страните клаузи, различни от настоящите Общи условия, имат характер на специални и се прилагат с предимство в облигационните им отношения.
Чл. 42. Всички спорове с цена на претенцията над 10 000 (десет хиляди) лева, породени от договора, към който са настоящите Общи условия,  или отнасящи се до този договор - включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата - София, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, а с цена на претенцията до 10 000 лева – от компетентен съд, съгласно ГПК.

Независимо от договореното с настоящите Общи условия, страните ще се стремят винаги да уредят доброволно възникналите между тях спорове, като зачитат взаимните си интереси.
Настоящите Общи условия са приети на заседание на Надзорния съвет, проведено на 01 юли 2015 година, и са актуализирани към тази дата.

 

© 2015, Всички права запазени, "Дунав прес" АД