Политика по околна среда

Политиката по околна среда на ДУНАВ ПРЕС АД е насочена към непрекъснато подобряване на системата за управление на организацията, с цел възможно най-пълното удовлетворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при предоставяне на предпечат, печат и свързани с печат услуги в условия на ефикасно управление на аспектите на околната среда.

 Преглед на Политика по околна среда