В Дунав прес АД бе проведен информационен ден
14.07.2016 г.

 

 

 

Дата на публикация: 14.07.2016 г.

На 13.07.2016г. от 13:00 ч.в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе бе проведен информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0197-C01/20.06.2016г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване на производствения капацитет в „ДУНАВ ПРЕС АД“.

Проектът е свързан с закупуване и въвеждане вексплоатация на:

Автоматична листова щанц машина - 1 брой;

Сгъвачно-лепачна машина - 1 брой.

Оборудването ще се закупи със средства по схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитиепо Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 936 271.70лв., от които 999 890.71 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от които 849 907.10 лв. от ЕС и 149 983.61 лв. от държавния бюджет) и 936 380.99 лв. собствено съфинансиране.


---------------------------  www.eufunds.bg -----------------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0197-С01 Подобряване на производствения капацитет в ДУНАВ ПРЕС АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДУНАВ ПРЕС АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО