Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0007-C01
26.06.2023 г.

 

На 26.06.2023 г., „ДУНАВ ПРЕС“ АД изпълни дейностите по ДБФП BG16RFOP002-6.002-0007-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

С проектното предложение бяха изпълнени инвестиции за доставка и монтаж на топлоизолационни покривни плочи от минерална вата. Общата сума на инвестицията е в размер на  273 800 лв, от които 136 900.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (136 900.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране) и 136 900.00 лв. собствено съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.

------------------------------------------------------  www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-6.002-0007-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дунав Прес АД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.