Сертификати

Доказателство за качеството на продукцията са притежаваните от нас сертификати.

"Дунав прес" АД притежава сертификат за изградена система по качество ISO 9001, който удостоверява, че компанията е доказала своята способност да доставя продукти с постоянство в качеството, които отговарят на клиентските и законовите изисквания.

Печатницата е лицензирана от Министерството на финансите за печат на ценни книжа.

"Дунав прес" АД преминава редовни одити по Стандарт FSC® STD-40-004, а сертификатът на "Дунав прес" АД е регистриран под номер TUEV-COC-002000. Продуктите на нашата Компания могат да бъдат идентифицирани по лицензния код FSC-C136478. Освен това, ние утвърдихме и нова, официална Политика, показваща нашата ангажираност за спазване на общите изисквания, както и на приложимите критерии от конвенциите на Международната организация на труда.

Компанията е сертифицирана по ISO 14001. В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата.
ISO 14001 определя изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да разработи и внедри политика и общи цели, вземайки предвид законовите изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява, както и информацията за значимите аспекти на околната среда. Той се прилага за аспекти на околната среда, които организацията определя, че може да контролира, и за аспекти на околната среда, върху които тя може да влияе.

Стандарт ISO 50001 е най-новият, внедрен в компанията. Този стандарт определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията (EnMS). Целта е да се даде възможност на "Дунав прес" АД да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и на EnMS.

 Политика по околна среда

 Политика по качеството

 Енергийна политика

 

Сертификат по ISO 9001
Сертификат по ISO 14001