За нас качеството е най-важно...

Осъзнавайки необходимостта от цялостно управление на процесите, както и от извличане на надеждни данни, ръководството направи инвестиции в техника и в технологии и оборудва лаборатория за технологичен контрол. Лабораторията работи в няколко направления. Едно от тях е входящият контрол на полиграфическите материали. По определен регламент за целогодишен входящ контрол на проверка и измерване се подлагат материалите от всеки доставчик и се дава разрешение за влагане в производство или се оформят съответни претенции и рекламации. Същото се отнася и за контрола на готовите изделия. Цялостното оборудване на лабораторията, както и контролните уреди и техники при процесите, са ориентирани 100% към една цел – чрез тях да се осигуряват изискваните от клиентите показатели. Само по този начин Дружеството може да поддържа качеството и авторитета си на доставчик на европейските пазари, като реализира на практика основния девиз, формулиран в Декларацията на неговото ръководство: „На първо мястоудовлетворяване на изискванията на клиентите“.

В лабораторията с помощта на върхово оборудване се извършват също и дейности по проучване и разработка на нови технологии за контрол на качеството.