Контрол на качеството

Контролът по качеството работи в 3 основни направления:

На входящ контрол се подлагат материалите от всеки доставчик и се дава разрешение за влагане в производството.

Оперативният контрол следи за изпълнението на всички критерии за изделията на всеки етап от производството, като се следят и документират всички отклонения от предварително зададените стойности.

Изходящият контрол проверява всички показатели на готовите изделия, като се документират всички измерени показатели в електронна система. След преминаване на процеса по окачествяване, се издава Сертификат за качество за всяко изделие, произведено от компанията.

За да се постигнат желаните резултати, се използва цялостното оборудване на лабораторията, както и контролните уреди и техники при процесите на измерване.

Цялостната дигитализация, насочена към прозрачност и лесно достъпна информация, спомага за постоянното подобряване на качеството на изделията, произвеждани в "Дунав прес".