Договор BG-RRP-3.006-0093-C01
15.12.2023 г.

 

На 10.11.2023 г. „Дунав прес“ АД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0093-C01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целите на инвестицията са насочени към възстановяване и развитие на икономическия потенциал за растеж и конкурентоспособността на предприятието чрез намаляване на енергийните разходи и зависимостта от свободния пазар на електроенергия.

По проекта ще бъде изпълнена дейност за изграждане на 1 бр. нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в собствен имот на предприятието в гр. Русе.

Изпълнението на инвестицията ще доведе до:

  • Осигуряване на относителна независимост и гъвкавост при енергопотреблението, необходимо за осъществяване на основната дейност на предприятието
  • Намаляване на енергийните разходи
  • Подобряване на енергийната ефективност
  • Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността

Очакваните резултати от изпълнението на инвестицията са: изградена 1 бр. фотоволтаична система с батерии, с която дългосрочно ще се осигурява икономически достъпна енергия за основната дейност на Дунав прес АД.

 

Обща стойност на проекта: 1 139 600.00 лв., от които 569 800.00 лв. безвъзмездно финансиране.

------------------------------------------------------  www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG-RRP-3.006-0093-C01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", финансиран по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“на Националния план за възстановяване и устойчивост. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Дунав прес“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД на ПИТ.