Договор BG-RRP-3.008-0070-С01
22.05.2024 г.

 

На 20.05.2024 г. «Дунав прес» АД   сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС BG-RRP-3.008-0070-С01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика».

Обща цел на проекта:  Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).Специфичните цели на предложението за изпълнение на инвестиция са:

1. Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;

2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;

3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

Планираната за закупуване пет цветна офсетна печатарска машина 53 х 75 см с лакираща секция и високо извеждане – 1 брой, ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Обща стойност на проекта: 2 906 543.32 лв., от които 749 888.18 лв. европейско финансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

  • Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:
  • Намаляване образуването на отпадъци;
  • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;
  • Ограничаване използването на полиетилен като суровина за производство

------------------------------------------------------  www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG-RRP-3.008-0070-С01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика», финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Дунав прес» АД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.