ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
15.05.2019 г.

 

 

 

Дата на публикация: 15.05.2019 г.

На 22.05.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на ‚ДУНАВ ПРЕС“ АД, гр. Русе, находяща се на адрес бул. Липник 129, заседателна зала, ет. 5, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0440-C01/24.11.2017 г. между МИ и „ДУНАВ ПРЕС“ АД по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“.
Проектът е свързан с изпълнение на следните дейности:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на Шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции - 1 брой;
- Внедряване и сертифициране по ISO 50001.
Оборудването е закупeно и услугите са извършени със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.:
• Одобрен бюджет на проекта: общата сума на одобрената инвестиция е 2 512 000,00 лева от които 1 499 800.00 лв безвъзмездна финансова помощ, (от които 1 274 830.00 лв. европейско и 224 970.00 лв. национално съфинансиране) и 1 012 200,00 лева собствено съфинансиране.
• Стойност на инвестицията след провеждане на процедура за избор на изпълнители: общата сума на инвестицията е 3 043 436.50 лв., от които 1 499 760.00 лв безвъзмездна финансова помощ, (от които 1 274 796.00 лв. европейско и 224 964.00 лв. национално съфинансиране) и 1 543 367.50 лв. собствено съфинансиране.


------------------------------------------------------  www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.001-0440-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДУНАВ ПРЕС АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО